trở về tin tức

CHUỖI SỰ KIỆN TRƯỚC THỀM PHIÊN BẢN MỚI HOA THẤT THỨC

24-11-2021

Nhân dịp siêu phiên bản Hoa Thần Thất Thức sắp ra mắt, Cửu Âm Chân Kinh Mobile xin gửi đến các nhân sĩ Chuỗi sự kiện trước thềm Phiên Bản Mới.

Chi tiết sự kiện như sau!

Sự kiện 1: Nạp Đơn - Khuyến Mãi 100% Vàng

Thời gian

- Từ 00h00 ngày 24/11 đến 08h55 ngày 26/11/2021.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ nạp gói Vàng sẽ nhận khuyến mãi 100% Vàng và các vật phẩm trong gói.

Lưu ý:

- Nạp gói Vàng nào sẽ nhận quà tương ứng gói Vàng đó. Qua ngày sẽ tiến hành reset gói nạp.

- Nạp gói 400 Vàng nhận quà gói 400 Vàng. Không nhận được quà gói 80 Vàng và 200 Vàng.

Phần thưởng

Đối với S1-16

Gói nạp Đối với S1-9 S10-16
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
Gói 80 Vàng Vàng 80 Vàng 80
Hoán Huyết Đơn 100 Hoán Huyết Đơn 100
Tu Vi 40000 Tu Vi 40000
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 100 Hiệp Khách Tư Chất Đơn 100
Bạc Khóa 500000 Bạc Khóa 500000
Gói 200 Vàng Vàng 200 Vàng 200
Tẩy Tủy Đơn 80 Tẩy Tủy Đơn 80
Ngọc Tủy-Đại 80 Ngọc Tủy-Đại 80
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 200 Hiệp Khách Tư Chất Đơn 200
Bạc Khóa 1000000 Bạc Khóa 1000000
Gói 400 Vàng Vàng 400 Vàng 400
Tẩy Tủy Đơn 120 Tẩy Tủy Đơn 120
Khai Ngộ Đơn 20 Khai Ngộ Đơn 20
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 300 Hiệp Khách Tư Chất Đơn 300
Vàng Khóa 800 Vàng Khóa 800
Gói 800 Vàng Vàng 800 Vàng 800
Vô Lậu Đơn 160 Vô Lậu Đơn 160
Khai Ngộ Đơn 30 Khai Ngộ Đơn 30
Bồi Nguyên Đơn 500 Bồi Nguyên Đơn 500
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
Gói 2000 Vàng Vàng 2000 Vàng 2000
Kim Thân Đơn 60 Kim Thân Đơn 60
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) 100 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) 100
Tâm Đắc Võ Học 50000 Tâm Đắc Võ Học 50000
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
Gói 4000 Vàng Vàng 4000 Vàng 4000
Kim Thân Đơn 80 Kim Thân Đơn 80
Thiên Niên Huyết Sâm 5 Thiên Niên Huyết Sâm 5
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 30 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 30
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
Gói 8000 Vàng Vàng 8000 Vàng 8000
Kim Thân Đơn 120 Kim Thân Đơn 120
Thiên Niên Huyết Sâm 8 Thiên Niên Huyết Sâm 8
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 50 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 50
Vàng Khóa 8000 Vàng Khóa 8000
Gói 20000 Vàng
(Tùy chọn 1)
Vàng 20000 Vàng 20000
Kim Thân Đơn 160 Kim Thân Đơn 160
Thiên Niên Tử Chi 5 Thiên Niên Tử Chi 5
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 50 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 50
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 30 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 30
Gói 20000 Vàng
(Tùy chọn 1)
Vàng 20000 Vàng 20000
Bất Diệt Đơn 100 Vô Lậu Đơn 240
Thiên Niên Tử Chi 5 Thiên Niên Huyết Sâm 10
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 50 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 50
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 30 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 30

Đối với S17-22

Gói nạp Đối với S17-19 S20-22
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
Gói 80 Vàng Vàng 80 Vàng 80
Phù Dung Đường 3 Phù Dung Đường 3
Tôi Thể Đơn 200 Bùa Cấp 4 3
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 100 Hiệp Khách Tư Chất Đơn 100
Bạc Khóa 500000 Bạc Khóa 500000
Gói 200 Vàng Vàng 200 Vàng 200
Đoạn Cốt Đơn 160 Hiệp Khách EXP Đơn (Cao) 200
Mảnh Ngạo Thế Quyết 10 Mảnh Ngạo Thế Quyết 10
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 200 Hiệp Khách Tư Chất Đơn 200
Bạc Khóa 1000000 Bạc Khóa 1000000
Gói 400 Vàng Vàng 400 Vàng 400
Luyện Bì Đơn 160 Bùa Cấp 4 7
Mảnh Ngạo Thế Quyết 20 Mảnh Ngạo Thế Quyết 20
Hiệp Khách Tư Chất Đơn 300 Hiệp Khách Tư Chất Đơn 300
Vàng Khóa 800 Vàng Khóa 800
Gói 800 Vàng Vàng 800 Vàng 800
Hoán Huyết Đơn 160 Búa Rèn 500
Mảnh Chân Võ Mật Kinh 20 Mảnh Chân Võ Mật Kinh 20
Huyền Linh Châu (Đúc) 50 Tâm Đắc Võ Học 20000
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
Gói 2000 Vàng Vàng 2000 Vàng 2000
Mảnh Thái Cực Quyền 20 Mảnh Thái Cực Quyền 20
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) 100 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) 100
Tâm Đắc Võ Học 50000 Tâm Đắc Võ Học 50000
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
Gói 4000 Vàng Vàng 4000 Vàng 4000
Tẩy Tủy Đơn 240 Khai Ngộ Đơn 50
Thiên Niên Huyết Sâm 5 Bồi Nguyên Đơn 500
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 30 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 30
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
Gói 8000 Vàng Vàng 8000 Vàng 8000
Vô Lậu Đơn 240 Khai Ngộ Đơn 80
Thiên Niên Huyết Sâm 8 Bồi Nguyên Đơn 500
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 20 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 20
Vàng Khóa 8000 Vàng Khóa 8000
Gói 20000 Vàng Vàng 20000 Vàng 20000
Kim Thân Đơn 160 Khai Ngộ Đơn 120
Thiên Niên Huyết Sâm 10 Bồi Nguyên Đơn 1000
Tâm Đắc Võ Học 50000 Tâm Đắc Võ Học 50000
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 30 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 30

Sự kiện 2: Vượt Ải Cấm Địa

Thời gian

- Từ 09h00 ngày 24/11 đến 08h55 ngày 26/11/2021.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, hoàn thành vượt ải các cấm địa sẽ nhận thưởng.

- Mỗi ải cấm địa chỉ hoàn thành 1 lần duy nhất.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ Phần thưởng Số lượng
Hoàn thành cấm địa Tuyết Ngọc Phong - Dễ Mảnh Vô Vọng Thần Công 5
Ngọc Tủy-Đại 10
Vàng Khóa 50
Hoàn thành cấm địa Tuyết Ngọc Phong - Thường Mảnh Vô Vọng Thần Công 5
Ngọc Tủy-Đại 15
Vàng Khóa 50
Hoàn thành cấm địa Khổng Tước - Dễ Ngọc Tủy-Đại 20
Tâm Đắc Võ Học 3000
Bạc Khóa 200000
Hoàn thành cấm địa Khổng Tước - Thường Mảnh Giang Hồ 5
Vân Phù 20
Bạc Khóa 200000
Hoàn thành cấm địa Thông Thiên Phong - Dễ Mảnh Giang Hồ 10
Vân Phù 20
Vàng Khóa 50
Hoàn thành cấm địa Thông Thiên Phong - Thường Mảnh Giang Hồ 10
Vân Phù 30
Bạc Khóa 200000
Hoàn thành cấm địa Quy Khư Điện - Dễ Mảnh Vô Vọng Thần Công 10
Nguyên Tinh (Đúc) 10
Vàng Khóa 100
Hoàn thành cấm địa Quy Khư Điện - Khó Mảnh Vô Vọng Thần Công 10
Nguyên Tinh (Đúc) 10
Vàng Khóa 100
Hoàn thành cấm địa Long Giang Bảo Thuyền - Thường Mảnh Tịch Tà Kiếm Pháp 20
Ngưng Nguyên Châu (Đúc) 3000
Vàng Khóa 100
Hoàn thành cấm địa tổ đội Tâm Ma Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 10
Nguyên Tinh (Đúc) 10
Vàng Khóa 100

Phần thưởng

Đang cập nhật...

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!