trở về tin tức

[TUẦN 120] NẠP ĐƠN TUẦN

06-01-2020

Mỗi ngày tiến hành nạp mỗi gói Vàng sẽ nhận được thêm gói quà tương ứng.

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 08/09 đến 23h55 ngày 14/09/2023.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

 Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc 80V, 200V, 500V, 1000V, 2000V, 4000V, 8000V, 20000V sẽ nhận được thưởng tương ứng với từng mốc

Lưu ý:

- Quà 3 Ngày không được tính trong sự kiện này!

- Mốc 4k,8k, 20k: BQT hỗ trợ chuyển Mảnh, Rương, Chí Bảo, Phù Dung Thạch, Rương Ngọc. Chí Bảo mở ra trùng, BQT sẽ hỗ trợ đổi

Phần thưởng

Đối với S1 -S33

Mốc Đối với S1-29 S30-33
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
80 Bạc Khóa 500000 Bạc Khóa 500000
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 100 Long Hổ Dịch Cân Đơn 100
Vàng Khóa 500 Vàng Khóa 500
200 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Rương Mảnh U Nhiên 1 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 10
Long Hổ Dịch Cân Đơn 200 Long Hổ Dịch Cân Đơn 200
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
400 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Rương Mảnh U Nhiên 1 Bùa Vô Kỵ-Lạ 100
Kim Thân Đơn 30 Kim Thân Đơn 30
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
800 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20 Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Rương Mảnh U Nhiên 1 Kim Thân Đơn 100
Kim Thân Đơn 100 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 1
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
2000 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 2 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 2
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển 20 Bất Diệt Đơn 100
Bất Diệt Đơn 100 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Long Hổ Dịch Cân Đan 200
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
4000 (Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 50 Phù Dung Thạch 2
Thiên Niên Tử Chi 20 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 50
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 3 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 10
Phá Kiếp Đơn 100 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
8000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 50 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 50
Thiên Sơn Băng Tàm 30 Mảnh Thiên Ma 50
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10 Phù Dung Thạch 2
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5
Vàng Khóa 4000 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1
    Vàng Khóa 4000
20000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp 1 Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp 1
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 100 Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) 100
Vàng 5000 Phù Dung Thạch 5
Phù Dung Thạch 5 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 15
Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) 5 Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) 5
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000

Lưu ý:

+ S1-S29: Mốc 4k,8k, 20k, Rương, Chí Bảo, PDT hỗ trợ chuyển). Chí Bảo mở ra trùng BQT hỗ trợ đổi

+ S30-S33: Mốc 4k,8k,20k BQT hỗ trợ chuyển Rương Ngọc, PDT

Đối với S34 - S35

Mốc S34 S35
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
80 Bạc Khóa 500000 Bạc Khóa 500000
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 5
Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 20 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 20
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn 50 Mảnh Tử Hà Công 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 100 Long Hổ Dịch Cân Đơn 30
Vàng Khóa 500 Vàng Khóa 500
200 Mảnh Bất Động Minh Vương 20 Mảnh Tử Hà Công 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 10
Long Hổ Dịch Cân Đơn 100 Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) 10
Mảnh Huyết Sát Đao 20 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 20
 Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 30 Câu Đối 20
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
400 Mảnh Bất Động Minh Vương 20 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 20
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Mảnh Huyết Sát Đao 20 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 20
Bùa Vô Kỵ-Lạ 50 Luyện Bì Đơn 50
  Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 50 Sủi Cảo 100
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
800 Mảnh Chân Võ Mật Kinh 30 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 30
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Tinh Võ Lệnh 20 Sủi Cảo 150
Mảnh Thiên Ma Bát Âm 30 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 30
    Bồi Nguyên Đơn 300
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
2000 Mảnh Huyết Sát Đao 40 Mảnh Long Trảo Thủ 50
Mảnh Chân Võ Mật Kinh 50 Mảnh Chân Võ Mật Kinh 50
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Tinh Võ Lệnh 20
Thiên Dã Lệnh 20 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5
 Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao 50 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 20
Vàng Khóa 1000 Vàng Khóa 1000
4000 (Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( mảnh nội võ mới không hỗ trợ chọn) 50 Mảnh Thiên Ma Bát Âm (hỗ trợ đổi mảnh cùng loại) 50
Thiên Phú Tinh Tú Đơn 1 Mảnh Bích Du Độc Kinh(hỗ trợ đổi mảnh cùng loại) 50
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Mật Tịch Nội Công (Cam) 3
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5 Sủi Cảo 200
Phù Dung Thạch 2 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức ( Cam) 2
Vàng Khóa 2000 Vàng Khóa 2000
8000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Thiên Ma Bát Âm ( không hỗ trợ đổi mảnh võ mới) 50 Mảnh Thiên Ma Bát Âm(hỗ trợ đổi mảnh cùng loại) 50
Mảnh Bất Động Minh Vương ( không hỗ trợ đổi mảnh nội mới) 50 Mảnh Bích Du Độc Kinh(hỗ trợ đổi mảnh cùng loại) 50
Phù Dung Thạch 2 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 30
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Thức Ăn Cao Cấp 100
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức ( Cam) 5
Vàng Khóa 4000 Vàng Khóa 4000
20000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) Mảnh Nộ Đào Bách Kích ( không hỗ trợ đổi mảnh võ mới) 100 Mảnh Nộ Đào Bách Kích(hỗ trợ đổi mảnh cùng loại) 50
Mảnh Bất Động Minh Vương ( không hỗ trợ đổi mảnh nội mới) 100 Mảnh Ngạo Thế Quyết(hỗ trợ đổi mảnh cùng loại) 100
 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 4 Tùy Chọn Đá 9 5
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 40 Bùa Bách Bảo Tinh Diệu 40
Phù Dung Thạch 3 Vàng  5000
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!