trở về tin tức

[TUẦN 120] TÍCH NẠP TUẦN

06-01-2020

Trong tuần này, chỉ cần tổng nạp tích lũy đạt mốc nhất định, quý nhân sĩ sẽ có ngay gói quà tương ứng siêu giá trị!

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 08/09 đến 23h55 ngày 14/09/2023.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Trong tuần tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.

- Lưu ý: Quà 3 Ngày không tính trong sự kiện này!

Phần thưởng

Đối với S1-S33

Mốc Đối với S1 - S29 Đối với S30-33
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
2500 Thiên Niên Huyết Sâm 5 Mảnh Cổ  Nguyệt Tiên Hoàn 50
Bách Niên Linh Chi 10 Địa Tâm Ngọc Tủy 10
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5
Kim Thân Đơn 100 Kim Thân Đơn 100
Bùa Bách Báo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Báo Tinh Diệu 20
Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000
5000 Búp Bê Thế Thân 1 Mảnh Cổ  Nguyệt Tiên Hoàn 50
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5
 Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5  Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) 1 Phù Dung Thạch 1
Bất Diệt Đơn 100 Long Hổ Dịch Cân Đơn 100
Vàng Khóa 5000 Vàng Khóa 5000
10000 Mảnh Long Hổ Bá Quyền 30 Mảnh Long Hổ Bá Quyền 50
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 3
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) 1  Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 Phù Dung Thạch 1
Bất Diệt Đơn 200 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1
Vàng Khóa 7000 Vàng Khóa 7000
20000 Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) 1 Mảnh Long Hổ Bá Quyền 50
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5  Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) 1
Mảnh Long Hổ Bá Quyền 50 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2
Phá Kiếp Đơn 100 Phù Dung Thạch 2
Vàng Khóa 8000 Vàng Khóa 8000
30000 Tâm Pháp Bí Điển (Bạo) 1 Linh Ngộ Tâm Pháp Truyền Thuyết  100
Mảnh Long Hổ Bá Quyền 50 Mảnh Long Hổ Bá Quyền 50
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10
Phá Kiếp Đơn 100 Bất Diệt Đơn 300
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000
50000 Mảnh Không Minh Quyền 50 Mảnh Không Minh Quyền 80
Nộ Đào Bách Kích Đồ 1 Phù Dung Thạch 5
Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 20 Nộ Đào Bách Kích Đồ 1
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 5 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 100
Phá Kiếp Đơn 200 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 3
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000
80000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Mảnh Không Minh Quyền 70 Mảnh Không Minh Quyền 100
Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) 10 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 100
Thiên Sơn Băng Tàm 20 Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 5
Vàng Khóa 10000 Thiên Phú Tinh Tu Đơn 10
    Vàng Khóa 10000
120000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Thần Binh Đồ Long Đao 1 Thần Binh Đồ Long Đao 1
Mảnh Không Minh Quyền 100 Mảnh Không Minh Quyền 100
Phá Kiếp Đơn 200 Mảnh võ học tùy chọn 100
Vàng Khóa 20000 Vàng Khóa 20000
200000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm 1 Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm 1
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 10 Rương mảnh Long văn bảo ngọc 10
Mảnh Không Minh Quyền 150 Mảnh Không Minh Quyền 200

Đối với S34-S35

Mốc Đối với S34 Đối với S35
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
2500 Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn 50 Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn 50
Địa Tâm Ngọc Tủy 10 Luyện Bì Đơn 150
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20
Kim Thân Đơn 50 Tinh Thạch Gia Hộ 20
Bùa Bách Báo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Báo Tinh Diệu 20
Vàng Khóa 3000 Vàng Khóa 3000
5000 Mảnh Bất Động Minh Vương 30 Mảnh Tử Hà Công 30
Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn 50 Phong Vô Kỵ-Tín Vật 5
 Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5 Mật Tịch Nội Công (Cam) 10
Mật Tịch Nội Công (Cam) 5 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30
Bùa Bách Báo Tinh Diệu 20 Bùa Bách Báo Tinh Diệu 20
Vàng Khóa 5000 Vàng Khóa 5000
10000 Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn 50 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 50
Thiên Phú Tinh Tú Đơn 2 Ngọc Tủy Đại  30
 Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) 5 Phong Vô Kỵ-Tín Vật 5
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5 Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) 5
Phù Dung Thạch 1 Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc 3
Vàng Khóa 7000 Vàng Khóa 7000
20000 MảnhThiên Ma Bát Âm 50 Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh 100
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5 Sách Lĩnh Hội Võ Học 20000
Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn 100 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 100
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Đá Tẩy Luyện 2000
Tinh Võ Lệnh 150 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 5
Vàng Khóa 8000 Vàng Khóa 8000
30000 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 100 Mảnh Nộ Đào Bách Kích 50
Mảnh Bích Du Độc Kinh 100 Mảnh Bích Du Độc Kinh 100
Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) (Hỗ trợ chuyển) 1 Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) (khóa) 1
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10 Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) 10
Thiên Dã Lệnh 50 Thiên Dã Lệnh 50
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000
50000 Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 120 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 100
Vàng  20000 Vàng  20000
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 2 Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn 500
Nộ Đào Bách Kích Đồ 1 Nộ Đào Bách Kích Đồ 1
Túi Kỹ Năng Hiệp Khách Cực 10 Túi Kỹ Năng Hiệp Khách Cực 10
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000
80000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 100 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 100
Mảnh Tử Hà Công 150 Mảnh Tử Hà Công 150
Đồ Long Đao 1 Đồ Long Đao 1
Tâm Pháp Bí Điển (Bạo) 1 Tâm Pháp Bí Điển (Bạo) (Khóa) 1
Vàng Khóa 10000 Vàng Khóa 10000
120000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Vàng 25000 Vàng 25000
Mảnh Nộ Đào Bách Kích 150 Mảnh Thiên Ma Bát Âm 150
Mảnh Huyết Sát Đao 150 Mảnh Huyết Sát Đao 150
Mảnh Bích Du Độc Kinh 150 Mảnh Bích Du Độc Kinh 150
Vàng Khóa 20000 Vàng Khóa 20000
200000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm 1 Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm 1
Vàng Khóa  50000 Vàng Khóa  50000

Lưu ý: S34 không hỗ trợ tùy chọn mảnh nội công mới

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!