trở về tin tức

[TUẦN 68] TRIỀU ĐÌNH PHONG THƯỞNG

10-09-2019

Tiêu phí Vàng đạt các mốc nhất định, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm quà thưởng giá trị!

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 09/09 đến 23h55 ngày 15/09/2022.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Khi tiến hành tiêu phí Vàng sẽ nhận lại 10% Vàng và 10% Bạc. Tiêu phí 200000 Vàng nhận toàn bộ các mốc!

Phần thưởng

Mốc tiêu Vàng Đối với S1 - S26 Đối với S27-32
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
500 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Dịch Cân Đơn 100 Dịch Cân Đơn 100
Bạc Khóa 1,000,000 Bạc Khóa 1,000,000
Vàng Khóa 1,000 Vàng Khóa 1,000
1000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Dịch Cân Đơn 200 Dịch Cân Đơn 200
Bạc Khóa 1,000,000 Bạc Khóa 1,000,000
Vàng Khóa 1,000 Vàng Khóa 1,000
1500 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Long Hổ Dịch Cân Đơn 30 Long Hổ Dịch Cân Đơn 30
Mật Tịch Nội Công (Cam) 3 Mật Tịch Nội Công (Cam) 3
Vàng Khóa   2,000 Vàng Khóa 2,000
3000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý    10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 30 Long Hổ Dịch Cân Đơn   30
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 2 Mật Tịch Nội Công (Cam)  3
Vàng Khóa 3,000 Vàng Khóa 3,000
5000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 40 Long Hổ Dịch Cân Đơn 40
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 3 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5
Vàng Khóa 5,000 Vàng Khóa 5,000
10000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 50 Long Hổ Dịch Cân Đơn 50
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5 Tuyệt Kỹ Nội Công Cam   5
Vàng Khóa 10,000 Vàng Khóa 10,000
20000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 50 Long Hổ Dịch Cân Đơn 50
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5 Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5
Vàng Khóa 10,000 Vàng Khóa 10,000
30000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 80 Long Hổ Dịch Cân Đơn 80
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5 Tuyệt Kỹ Nội Công Cam  5
Vàng Khóa  20,000 Vàng Khóa  20,000
50000 Vàng Vàng 2,000 Vàng 2,000
Vàng Khóa 30,000 Vàng Khóa 30,000
100000 Vàng Vàng 5,000 Vàng  5,000
Hộ Tâm Đan 1 Hộ Tâm Đan 1
Huyền Minh Lệnh hoặc Tú Hoa Châm 1 Huyền Minh Lệnh hoặc Tú Hoa Châm   1
200000 Vàng Vàng 10,000 Vàng 10,000
Nộ Đào Bách Kích Đồ 1 Nộ Đào Bách Kích Đồ 1

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!