trở về tin tức

[TUẦN 71] TRIỀU ĐÌNH PHONG THƯỞNG

07-09-2020

Tiêu phí Vàng đạt các mốc nhất định, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm quà thưởng giá trị!

Thời gian

- Từ 0h00 ngày 30/09 đến 23h55 ngày 06/10/2022.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Nội dung

- Khi tiến hành tiêu phí Vàng sẽ nhận lại 10% Vàng và 10% Bạc. Tiêu phí 200000 Vàng nhận toàn bộ các mốc!

Phần thưởng

Mốc tiêu Vàng Đối với S1 - S26 Đối với S27-32
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
500 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Dịch Cân Đơn 100 Dịch Cân Đơn 100
Bạc Khóa 1.000.000 Bạc Khóa 1.000.000
Vàng Khóa 1.000 Vàng Khóa 1.000
1000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Dịch Cân Đơn 200 Dịch Cân Đơn 200
Bạc Khóa 1.000.000 Bạc Khóa 1.000.000
Vàng Khóa 1.000 Vàng Khóa 1.000
1500 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10
Long Hổ Dịch Cân Đơn 30 Long Hổ Dịch Cân Đơn 30
Mật Tịch Nội Công (Cam) 3 Mật Tịch Nội Công (Cam) 3
Vàng Khóa 2.000 Vàng Khóa 2.000
3000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 10 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 30 Long Hổ Dịch Cân Đơn 30
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 2 Mật Tịch Nội Công (Cam) 3
Vàng Khóa 3.000 Vàng Khóa 3.000
5000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 20
Long Hổ Dịch Cân Đơn 40 Long Hổ Dịch Cân Đơn 40
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 3 Mật Tịch Nội Công (Cam) 5
Vàng Khóa 5.000 Vàng Khóa 5.000
10000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 50 Long Hổ Dịch Cân Đơn 50
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5 Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5
Vàng Khóa 10.000 Vàng Khóa 10.000
20000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 50 Long Hổ Dịch Cân Đơn 50
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5 Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5
Vàng Khóa 10.000 Vàng Khóa 10.000
30000 Vàng Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30 Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý 30
Long Hổ Dịch Cân Đơn 80 Long Hổ Dịch Cân Đơn 80
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5 Tuyệt Kỹ Nội Công Cam 5
Vàng Khóa 20.000 Vàng Khóa 20.000
50000 Vàng Vàng 2.000 Vàng 2.000
Vàng Khóa 30.000 Vàng Khóa 30.000
100000 Vàng Vàng 5.000 Vàng 5.000
Hộ Tâm Đan 1 Hộ Tâm Đan 1
Huyền Minh Lệnh hoặc Tú Hoa Châm 1 Huyền Minh Lệnh hoặc Tú Hoa Châm 1
200000 Vàng Vàng 10.000 Vàng 10.000
Nộ Đào Bách Kích Đồ 1 Nộ Đào Bách Kích Đồ 1

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!