trở về tin tức

Gia viên - Kiếm Ngữ Đồng Tâm

01-02-2020

Năm mới gia viên mới, cùng Di tìm hiểu những thay đổi mới về gia viên trong Phiên Bản Mới - Kiếm Ngữ Đồng Tâm nhé!

Thêm mới phòng mẫu - Sủng

Cách Mua Phòng Mẫu

Chọn Gia Viên ---> Bố Trí ---> Phòng Mẫu

Ờ đây Nhân Sĩ có thể chọn sảnh phòng mẫu muốn bố trí, trong đó sẽ có phòng mẫu Sủng Vật

Chúc Nhân Sĩ có những giây phút vui vẽ