trở về tin tức

Đố Vui - VÕ HIỆP VẬN ĐỘNG HỘI

16-09-2014

Quy Tắc:

Tham gia hoạt động: Lúc bắt đầu hoạt động mọi người đều được tham gia cùng lúc, trả lời câu hỏi cùng lúc, nên trước lúc kết thúc Đố Vui đều có thể tham gia, nhưng chỉ được tham gia câu hỏi chưa trả lời

Thời gian đố vui:

Mỗi câu được trả lời trong 10s, 5s hiện đáp án!

Số lượng Đố Vui

20 câu hỏi

Số điểm vòng này

Tốc độ Đố Vui càng nhanh sẽ nhận được điểm càng cao, cụ thể

1S - 10 Điểm

2s và 3S - 8 điểm

Thưởng Điểm:

Phần thưởng cụ thể dựa trên tình hình điểm Đố Vui của vòng này như sau

180 điểm trở lên, phần thưởng là Điểm Thể Thao*50

160-179 điểm thưởng Điểm Thể Thao *45

120 -159 điểm thưởng là Điểm Thể Thao *40

80-119 điểm thưởng là điểm Thể Thao *30

40-79 điểm thưởng là Điểm Thể Thao *20

1-39 điểm thưởng là điểm thể thao *10

Đáp Án Tham Khảo:

Sau 5s đố vui, đáp án người chơi tứng trả lời trong BXH sẽ hiển thị trên BXH để người chơi khác tham khảo

Điểm BXH thể thao

Mỗi câu trả lời chính xác sẽ được 1 điểm